U cilju ostvarivanja opštih principa obrazovanja i vaspitanja, posebna pažnja se posvećuje saradnji sa porodicom uključivanjem roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja.

 Vaše je pravo da:

 1. 1)budete redovno informisani o  vaspitno-obrazovnom procesu, radu i napretku svog deteta, 
 2. 2)podnesete prigovor na ocenu iz predmeta i vladanja u toku školske godine u roku od tri dana,
 3. 3)da uložite žalbu školskom odboru na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru u roku od 3 dana ili da zadovoljenje prava realizujete kroz tužbu u upravnom sporu,
 4. 4)da uložite žalbu na zakljućenu ocenu u roku od 3 dana ili žalbu na ispit u roku od 24 časa od saopštenja ocene,
 5. 5)da prijavite zlostavljanje,zanemarivanje ili nasilje koje se dešava u školi,
 6. 6)da učestvujete u donošenju odluka o pitanjima koja su značajna za rad i funkcionisdanje škole na roditeljskim sastancima ili preko svojih predstavnika u različitim školskim organima.

 

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik odgovoran je/dužan:

 1. 1)za upis deteta u Školu i predškolski program,
 2. 2)za redovno pohađanje nastave svog deteta;
 3. 3)da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi o tome obavesti Školu;
 4. 4)da pravda izostanke učenika, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi odgovarajućom lekarskom ili drugom relevantnom dokumentacijom;
 5. 5)da na poziv Škole uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom;
 6. 6)za povredu zabrane diskriminacije,nasilja,zlostavljanja i zanemarivanja učinjenu od strane učenika;
 7. 7)za teže povrede obaveze učenika;
 8. 8)da na poziv organa Škole, pedagoga, psihologa ili nastavnika dođe u Školu;
 9. 9)da redovno izmiruje novčana dugovanja prema Školi;
 10. 10)da redovno dolazi na roditeljske sastanke i da se interesuju za učenje i vladanje svog deteta;
 11. 11)da učestvuje u radu organa Škole čiji je član.

 

Roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da nadoknadi materijalnu štetu koju učenik nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje, u skladu sa zakonom.

Kazne za neodgovorne roditelje

 Materijalna, prekršajna odnosno krivična odgovornost roditelja propisana je u cilju što većeg angažovanja roditelja u školovanju i vaspitanju svoje dece.

Radi utvrdjivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog  zakonskog zastupnika Škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu.