Nove mere za organizaciju rada škole počev od 30.11.2020.

Obaveštavamo roditelje i učenike naše škole, da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu  o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, kojom su propisane nove mere za organizaciju rada osnovnih i srednjih škola i izmena školskog kalendara za školsku 2020/21. godinu. Prema navedenoj Uredbi u periodu od 30.11.2020. godine do 18.12.2020. godine obrazovno-vaspitni rad se organizuje na sledeći način:

 1. Nastava za učenike prvog ciklusa se realizuje kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi, prema važećem rasporedu časova sa početkom u 8 časova
 2. Nastava za učenike drugog  ciklusa se reallizuje putem nastave na daljinu, uz korišćenje Microsoft Teams platforme i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

Za učenike koji nisu u mogućnosti da prate nastavu na navedenoj platformi, škola će obezbediti materijal u papirnoj formi koji će se preuzeti u školi, i ovo se naročito odnosi na učenike koji nastavu pođaju po IOP-u.

Komunikacija sa učenicima određenog odeljenja na navedenoj platformi obavlja se u realnom vremenu (kao kada bi se realizovala nastava u školi u trajanju od 30 minuta) i prema postojećem rasporedu časova. Za tih 30 minuta predmetni nastavnici mogu obaviti i video poziv i na taj način dati učenicima sva potrebna objašnjenja. Ukoliko se učenici upućuju na časove koji se emituju na RTS-u, predmetni nastavnik će na paltformi za učenje na daljinu postaviti link do određenog časa.

Učenici su dužni potvrditi svoje prisustvo na času jer će u protivnom biti ubeleženi u Es dnevniku kao da nisu na času. Podsećamo još jednom- kao i u svakodnevnoj komunikaciji i prilikom onlajn komunikacije postoje određena pravila kojih se moramo pridržavati.

Učenici se o svemu dogovaraju sa nastavnicima, a ono što važi za sve je da NIJE DOZVOLjENO VODITI RASPRAVE, VREĐATI SAGOVORNIKE, POSTAVLjATI NEPRIMERENE SADRŽAJE I FOTOGRAFIJE.

Obaveštenje

Dana 11. novembra 2020. godine, u školi se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, kao neradni i nenastavni dan, dok se u skladu sa merama koje je doneo Krizni štab za borbu protiv korona virusa, a zbog trenutne  nepovoljne epidemiološke situacije, nastava neće realizovati 12. novembra (četvrtak) i 13. novembra (petak) 2020. godine. O načinu nadoknade propuštenog obrazovno – vaspitnog rada, naknadno ćemo vas obavestiti.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

“Dr Milan Jovanović Batut”

 

Kriterijumi za postupanje u slučaju pojave COVID-19 u školama

Bliski kontakt uključuje bilo koju od dole navedenih izloženosti kod osobe koja je bila u kontaktu sa slučajem COVID-19 u periodu 48 časova pre pojave simptoma do 14 dana nakon pojave simptoma kod tog slučaja COVID-19 :

 1. Direktan fizički kontakt s obolelim od COVID-19 (npr. rukovanje, ljubljenje, maženje),
 2. Nezaštićen direktan kontakt s infektivnim izlučevinama obolelog od COVID-19 (dodirivanje korišćenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu),
 3. Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju dužem od 15 minuta,
 4. Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju dužem od 15 minuta

Napomena: Kod asimptomatskih slučajeva COVID-19, kontaktom se smatra osoba koja je bila u bliskom kontaktu sa tim slučajem u periodu od 48 časova pre do 14 dana nakon datuma uzorkovanja.

Ukoliko se infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod učenika, bliskim kontaktom za potrebe preduzimanja mera u školama će se, u skladu sa gore navedenom definicijom, smatrati svi učenici istog odeljenja/grupe, pod uslovom da je potvrđen slučaj pohađao nastavu u školi u periodu od 48 časova pre početka simptoma ili nakon pojave simptoma.

Učitelj/nastavnik ili drugi zaposleni u školi smatraće se bliskim kontaktom inficiranog učenika izuzetno i to ukoliko se epidemiološkim ispitivanjem utvrdi da je došlo do kontakta sa potvrđenim slučajem bez primene mera zaštite od infekcije, u periodu dužem od 15 minuta, na rastojanju manjem od 2m, u peridu zaraznosti (48 časova pre pojave simptoma, i nakon pojave simptoma).

Ukoliko je infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod učitelja, nastavnika ili drugog zaposlenog u školi, bliskim kontaktom neće se smatrati drugi učitelji, nastavnici ili zaposleni u školi, kao ni učenici, osim izuzetno ako se epidemiološkim ispitivanjem utvrdi da je u periodu zaraznosti osobe kod koje je potvrđena infekcija došlo do nepoštovanja mera zaštite (nošenje maske, boravak u zatvorenom prostoru na rastojanju manjem od 1.5 metara u trajanju dužem od 15 minuta, dolazak na posao obolele osobe i pored prisutnih simptoma i znakova respiratorne infekcije). U tim situacijama epidemiolog tokom epidemiološkog ispitivanja utvrđuje bliske kontakte i daje predlog sanitarnoj inspekciji za izdavanje rešenja o stavljanju u samoizolaciju.

 

MERE SMANjENjA RIZIKA PRED DOLAZAK U ŠKOLU

 • Učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije ( malaksalost, kašalj, poremećeno čulo ukusa i mirisa, bol u grlu, povišena telesna temperatura preko 37 C..).
 • Kako bismo sprečili širenje infekcije Kovidom 19 i mogućnost uključivanja nadležnih zdravstvenih institucija, skrećemo pažnju roditeljima da pre svakog polaska u školu provere telesnu temperaturu svojoj deci i prate opšte zdravstveno stanje dece!
 • Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.osnikolatesla_banatskokaradjordjevo_roditelji

 

ODRŽAVANjE FIZIČKE DISTANCE

 • Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara.
 • U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
 • Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.

 

NOŠENjE MASKI

Učenik masku obavezno koristi:

• pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.
• prilikom odgovaranja i svakog razgovora.
• prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.
maska se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu, kao
i prilikom boravka na otvorenom.
• tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos, usta i bradu.

 •  

REDOVNO PRANjE RUKU

• vrši se u sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi (detaljno uputstvo o načinu pranja ruku nalazi se iznad lavaboa u školskom holu).
• ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola.
• preporuka je da svako dete ponese gel za suvu dezinfekciju ruku, koju će držati u školskoj torbi i da se posle 3 do 4 izvršenih dezinfekcija ruku na ovaj način, ruke operu vodom i sapunom.
• ruke se obavezno peru/dezinfikuju:

– pri ulasku u školu ( škola je obezbedila dezinfekciona sredstva i odredila lica, koja će
učenicima na ulaznim vratima dezinfikovati ruke pre početka nastave),
– pre jela,
– pre i posle upotrebe toaleta,
– nakon istresanja nosa, kašljanja u maramicu itd.,
– posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja),
– nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.
• podsećamo: deca ne smeju dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama!

 

osnikolatesla_banatskokaradjordjevo_dezinfekcija

 

ISHRANA UČENIKA U ŠKOLI

Prilikom užine:
• učenik je dužan oprati ruke pre jela.
• užina koju učenik donosi od kuće treba da je dobro upakovana.
• donošenje grickalica i sokova je strogo zabranjeno, osim suvog keksa (plazma).
• dozvoljeno je donošenje flaširane vode.
• užina koju obezbeđuje škola će biti upakovana, osim voća.
• sva deca užinaju u učionici, tako da učenik sedi za svojim stolom na udaljenosti od najmanje jednog metra, u svakom pravcu.
• učenici ne smeju međusobno da dele hranu i pribor za ishranu.

 

 

POSTUPAK SA UČENICIMA KOD KOJIH SE U ŠKOLI JAVE SIMPTOMI

RESPIRATORNE INFEKCIJE

Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije, skrećemo pažnju roditeljima još jednom, da dete ne šalju u školu već da se odmah jave nadležnoj ambulanti. Nakon toga roditelj je dužan obavestiti odeljenskog starešinu o zdravstvenom stanju deteta.

U slučaju da se simptomi respiratorne infekcije pojave u školi, učenik se smešta u prostoriju određenu za izolaciju. Obaveštavaju se roditelji i nadležni zavod za javno zdravlje. O učeniku, pre dolaska roditelja, brine zaduženo lice na mestu predviđenom za njegov boravak.