MINI ISTRAŽIVANjE:

ISKUSTVA NASTAVNIKA OŠ “NIKOLA TESLA” IZ BANATSKOG KARAĐORĐEVA

U VEZI SA NASTAVOM NA DALjINU

I   IZRADA UPITNIKA I REZULTATI

 

I a OBRADA REZULTATA  UPITNIKA ZA NASTAVNIKE O ISKUSTVIMA IZVOĐENjA NASTAVE U TOKU EPIDEMIJE KOVID 19

Upitnik za nastavnike izrađen je sa ciljem da ispita mišljenja, probleme i iskustva nastavnika matične škole OŠ „Nikola Tesla“ iz Banatskog Karađorđeva vezane za izvođenje nastave na daljinu. Upitnik je koncipiran i kreiran tako da sadrži pitanja zatvorenog tipa – sa manjim i većim brojem ponuđenih odgovora, zatim pitanja otvorenog tipa, gde ispitanici mogu slobodnije i iskreno da iskažu svoje mišljenje i iskustva u radu, kao i pitanja u vidu skala sudova- koja mere intenzitet neke pojave (u ovom slučaju to su bila tri pitanja – da ocene ocenom od 1-7 svoju nastavu na daljinu (samoevaluacija), da ocene nivo objektivnosti procene stepena napredovanja učenika i ocenjivanja, kao i da ocene kvalitet svoje saradnje sa roditeljima (samoevaluacija). Upitnik sadrži 13 pitanja, što ispitanicima ne oduzima mnogo vremena za popunjavanje.. Upitnik je kolegama poslat putem imejla, a oni su ga popunjenog poslali nazad takođe u elektronskoj formi.

Ukupno je ovim upitnikom ispitano 20 nastavnika, od toga 4 učitelja, dok su ostali nastavnici predmetne nastave u 2. ciklusu. Od tog broja, 15 (75%) radi u više škola (van izdvojenih odeljenja matične škole), što njihov profesionalni život i rad  čini znatno komplikovanijim i težim.

Ispitivanje je sprovedeno u periodu 10-15. marta 2021. godine. Zahvaljujem se koleginici Jeleni Mandić na korisnim sugestijama prilikom kreiranja upitnika.

Rezultati upitnika služe u svrhu samovrednovanja rada škole u otežanim uslovima usled pandemije kovid 19 i to u oblastima kvaliteta (u skladu sa Akcionim planom samovrednovanja za šk.2020/21. godinu: 2.Nastava i učenje ( 2.1.Nastavnik efikasno upravlja procesom učenja na času-2.1.6.Nastavnik funkcionalno koristi nastavna sredstva i učenicima dostupne izvore znanja; 2.2.Nastavnik prilagođava rad na času obrazovno-vaspitnim potrebama učenika-2.2.4.Nastavnik primenjuje specifične zadatke, materijale na osnovu IOP i plana individualizacije  ),4.Podrška učenicima (4.1.U školi postoji sistem pružanja podrške svim učenicima-4-1-4-U pružanju podrške učenicima škola uključuje porodicu; 4.2.U školi se podstiče lični, profesionalni i socijalni razvoj učenika-4.2.1. i 4.2.3. , 6. Organizacija rada škole (6.1.Rukovođenje direktora je u funkciji unapređivanja rada škole – 6.1.1; 6.2.U školi funkcioniše sistem za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada – 6.2.1. Direktor redovno ostvaruje instruktivni uvid i nadzor u obr.-vasp.radu; 6.2.2.Stručni saradnici prate i vrednuju obr.-vasp.rad i predlažu mere za poboljšanje kvaliteta rada.6.4.Ljudski resursi su u funkciji kvaliteta rada škole-6.4.1.Direktor podstiče profesionalni razvoj zaposlenih i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje u skladu sa mogućnostima škole; 6.4.4. Zaposleni primenjuju novostečena znanja iz oblasti u kojima su se usavršavali.6.5.Materijalno-tehnički resursi koriste se funkcionalno-6.5.2.Nastavnici kontinuirano koriste nastavna sredstva u cilju poboljšanja kvaliteta nastave.

Dobijeni rezultati su sledeći:

1.Na koji način ove sedmice ostvarujete nastavu:

Neposredno – 1 (5%)

Na daljinu – 14  (70%)

Kombinovano – 5 (25%)

2.Koliko vremena tokom dana provodite uz računar pripremajući materijale za nastavu ili proveravajući učeničke zadatke:

-od 1 do 4 sata – 9 (45%)

-od 4 do 8 sati – 8  (40%)

-više od 8 sati – 3 ( 15%)

3.Da li za izvođenje nastave na daljinu koristite:

-samo Majkrosoft tims -1 (5%)

-Majkrosoft tims sa konferencijskim pozivima –mit – 14 (70%)

-Gugl učionicu -4 (20%)

-koristim i druge platforme (Vajber, skajp, vots ap, TV časove, video klipove-16 (80%)

-Viber – 14 (70%)

-Rts časovi – 11 (55%)

-Video klipovi – 6 (30%)

-Blog u nastavi -1 (5%), mudl -1 (5%), skajp -1 (5%), whats app -1(5%)

4.Koje materijale koristite u realizaciji nastave na daljinu:

-koristim isključivo svoje materijale – 6 (30%)

-kombinujem svoje i materijale koje kolege dele preko društvenih mreža/jutjub kanala -14 (70%)

-koristim isključivo materijale koje izrađuju dr. kolege, a primer su dobre prakse, po mom mišljenju – 0

-koristim video zapise časova sa RTS – 8 (40%)

-nešto drugo -0

5.Koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi nastava na daljinu bila uspešna? Ovo je pitanje otvorenog tipa –  Evo sažetih odgovora nastavnika poređanih po učestalosti:

-da svi koriste istu platformu za časove ili istu društvenu mrežu

-dobar i neograničen internet i za đake i za nastavnike, dobar računar, tabla za rad u kućnim uslovima, dakle, dobra tehnička opremljenost svih, tablet ili računar za svako dete u porodici, kada više dece prati nastavu istovremeno

-dobra obučenost nastavnika kako za rad na računaru, tako i za izradu nastavnih materijala

-dobre stručne obuke

-dobra konekcija –nesmetan pristup internetu

-raznolikost digitalnih aktivnosti na času

-elementarna računarska pismenost i dobra koordinacija nastave

-jaka volja učenika i podrška roditelja

-redovno prisustvo učenika na on lajn časovima i redovna aktivnost učenika

*izdvajam i par komentara:

-pojedini nastavnici su mišljenja da Tims platforma nije dovoljno pregledna za učenje, često učenici ne mogu da pronađu materijal koji je nastavnik postavio

-pojedini nastavnici su mišljenja da je nastava na daljinu nužno zlo, koje ne zadovoljava ni intelektualne potrebe učenika, ali ni pedagoške potrebe nastavnika, donosi više štete nego koristi i stvara privid školovanja

6.Kako se Vi snalazite sa nastavom na daljinu- ocenite od 1 do 7

1 (0)    2 (1)    3(0)    4(3)      5(6)      6(4)      7(6) 

– vidimo da je najviše ocena 5,6 I 7

(16)- većina anketiranih nastavnika (80%) smatra da se veoma dobro snalazi u nastavi na daljinu, što je podatak koji ohrabruje.

7.Procenite nivo objektivnosti i pouzdanosti ocenjivanja rada i napredovanja učenika tokom nastave na daljinu – kakva su vaša iskustva?

1(1)     2(5)     3(4)     4(5)     5(2)     6(3)     7(0)

– ovde vidimo da dominira mišljenje nastavnika da je ocenjivanje pouzdano u manjoj meri; najviše odgovora je u rasponu od 2 do 4 (14 nastavnika) ili 70% ispitanih nastavnika

8.Da li Vam je teže da ocenjujete: formativno (1), sumativno(1), podjednako lako(9), podjednako teško(9) – ovde vidimo da 50% nastavnika ima problema kako da oceni učenike tokom nastave na daljinu, ovaj podatak dovodim u vezu sa prethodnim pitanjem br. 7, gde nastavnici većinom iskazuju sumnju u pouzdanost ocenjivanja tokom nastave na daljinu i zato im je teže da ocene učenike

9.Prilikom izvođenja nastave na daljinu najteže mi je bilo –pitanje je bilo otvorenog tipa:

-bez poteškoća – 4 nastavnika (20%), a ostali odgovori bili su sledeći:

-uskladiti više društvenih mreža

-slaba interakcija učenika i nastavnika, nema povratne informacije da li su deca razumela ono što im se predaje

-teškoće prilikom ocenjivanja znanja i umenja

-praćenje napredovanja učenika, ocenjivanje (kako oceniti domaće zadatke) i celodnevni rad za računarom (6 nastavnika)

-rad u više škola i na više platformi za učenje

-prepoznavanje učenika, jer su označeni brojevima, bez slika i imena

-sam početak, navikavanje na novi način rada, kao i to što nema neposrednog kontakta sa učenicima

-komunikacija sa pojedinim učenicima

-pregledanje zadataka koje učenici šalju, jer oduzima mnogo vremena

* svi odgovori mogu se svesti na sledeće ključne probleme: praćenje napredovanja i ocenjivanje učenika (posebno domaćih zadataka), slaba interakcija sa učenicima i nedostatak povratne informacije, kao i iscrpljenost nastavnika usled celodnevnog rada za računarom

10.Navedite najmanje 3 nove veštine-prof.kompetencije, koje ste stekli tokom izvođenja nastave na daljinu – odgovori su bili ponuđeni:

-primena novih platformi za učenje – 17 nastavnika (85%)

-primena raznovrsnih alata za rad sa učenicima – 13 (65%)

-korišćenje novih IT , koje su mi do tada bile nepoznate – 12 (60%)

-stručno usavršavanje na daljinu – 10 nastavnika (50%)

-kreiranje on lajn testova -8 nastavnika (40%)

-bolja organizacija i efikasnost rada – 4 (20%)

-bolja komunikacija sa kolegama i roditeljima – 2 nastavnika (10%)

11.Moje najčešće brige (dileme, pitanja) tokom izvođenja nastave na daljinu su u vezi sa sledećim – ovo je pitanje otvorenog tipa, a odgovori su grupisani i poređani po učestalosti; svaki ispitanik je mogao da navede više odgovora:

-praćenje rada i napredovanja učenika – kako da ih objektivno ocenim – 15 nastavnika (75%)

-da ne zataji tehnika – 10 nastavnika (50%)

-koliko su učenici zaista razumeli gradivo – 10 nastavnika (50%)

-koliko su učenici samostalno radili kod kuće – 10 nastavnika (50%)

-da li je čas bio zanimljiv učenicima – 8 nastavnika (40%)

-da li sam dovoljno uradio-objasnio lekciju na času -6 nastavnika (30%)

-koliko su učenici koji se ističu na on lajn nastavi zaista razumeli gradivo -1 (5%)

*dakle, najčešće brige su praćenje rada i napredovanja učenika i ocenjivanje, da ne dođe do problema sa konekcijom-tehnikom (tehničke prirode) i dilema koliko učenici kod kuće rade samostalno

12.Procenite kvalitet Vaše saradnje sa roditeljima tokom nastave na daljinu i nastave u otežanim uslovima usled epidemije kovid 19:

1(0)       2(0)       3(0)       4(2)       5(2)       6(7)       7(9)

*dakle, nastavnici veoma visoko ocenjuju saradnju sa roditeljima što je pohvalno- dobra, izuzetno dobra saradnja – 18 nastavnika (90%)

13.Kako ocenjujete kvalitet stručnog usavršavanja u ovim otežanim okolnostima:

-zadovoljni su on lajn obukama i primenjuju ih u svojoj praksi – 8 nastavnika (40%)

-delimično su zadovoljni, jer im više odgovaraju klasični seminari –uživo – 7 nastavnika (35%)

-zadovoljni su, ali oni koje su pohađali nisu dovoljno primenljivi u njihovoj praksi – 5 nastavnika (25%)

*možemo zaključiti da su svi nastavnici pohađali on lajn seminare, vebinare, konferencije, … i da su više ili manje zadovoljni, razumljivo je da nekima više odgovaraju klasični seminari, ali je veoma dobro što  40% nastavnika primenjuje naučeno sa obuka  u svojoj praksi.

 

I b ANALIZA REZULTATA ANKETE ZA NASTAVNIKE O ISKUSTVIMA IZVOĐENjA NASTAVE NA DALjINU

 

Na osnovu prethodno iznetih rezultata, mogu da zaključim sledeće:

-svi nastavnici matične škole imaju iskustva u ostvarivanju nastave na daljinu

-većina nastavnika provede u radu na računaru koji je u vezi sa profesijom od 1-8 sati dnevno (85%)

-većina anketiranih, samom činjenicom da radi u više škola, koristi osim Majkrosoft timsa-mita i druge platforme za učenje, a najčešća je Gugl učionica, a od društvenih mreža-vajber i časovi na RTS.

-nastavnici naše škole u pripremi časova najčešće koriste svoje materijale, koje kombinuju sa materijalima kolega sa interneta

-od najbitinijih uslova za uspešno izvođenje nastave na daljinu navode dobru obučenost nastavnika, dobru opremu i konekciju i nastavnika i učenika, kao i volju učenika da uče i podršku roditelja u tome.

-prema odgovorima nastavnika, može se zaključiti da se oni dobro snalaze sa on lajn nastavom ,ali ima mesta unapređivanju –

-jedan od ključnih problema ovakve organizacije nastave je, po mišljenju većine nastavnika, pouzdanost i objektivnost praćenja napredovanja i ocenjivanje postignuća učenika, jer se ne može uspostaviti najbolji uvid u rad učenika kod kuće i koliko je taj rad samostalan.

 

II  NEPOSREDAN UVID U IZVOĐENjE NASTAVE  NA DALjINU

Neposrednim uvidom direktora i pedagoga u obrazovno-vaspitni rad praćenjem  nastave na daljinu posećeno je 20 časova redovne nastave od 5-8.razreda. To su sledeći časovi:22.3.2021 posećeni su časovi u 5/1 razredu i to: matematika, srpski jezik, istorija, geografija, biologija; 23.3.20201. posećeni su časovi u 8/1 razredu i to: matematika, fizika i hemija.24.3.2021.u 6/1 razredu: geografija, srpski jezik, biologija, fizičko i zdravstveno vaspitanje, engleski jezik, tehnika i tehnologija, istorija; 26.3.2021. posećeni su sledeći časovi u 7/1 razredu: matematika, geografija i tehnika i tehnologija, biologija, engleski jezik.

Zapažanja i preporuke direktor i pedagog izneli su na sednici Odeljenskog veća održanoj 7.4.2021.

 

III REZIME

Nastava na daljinu se u našoj školi odvija dobro, redovno i bez prekida. Čak 80% anketiranih je ocenilo da se dobro i veoma dobro snalazi sa nastavom na daljinu. Izuzetak su učenici koji nemaju tehničkih mogućnosti da prate ovakvu nastavu, a to su tri učenika. Njima nastavnici  šalju materijale za učenje i domaće zadatke u pisanoj formi.Nastavnici su, po rezultatima ankete i neposrednim uvidom u nastavu, u ovom periodu izvođenja nastave na daljinu stekli brojne veštine i znanja i time značajno unapredili svoje digitalne, ali i kompetencije za učenje i poučavanje, organizacione sposobnosti i komunikacijske veštine. Međutim, izvođenje nastave na daljinu je za većinu nastavnika veoma zahtevan posao, koji traži dodatno angažovanje na integrisanju pedagoških i digitalnih veština na naprednom nivou. Znanja iz ove oblasti nisu stečena sistematično tokom školovanja, već ih većina nastavnika stiče samostalno, u hodu, od početka pandemije kovid 19, a to je veoma kratko vreme. Zato ne čudi podatak da nastavnici  značajan broj sati dnevno koriste za pripremanje nastave i pregled domaćih zadataka, što zajedno sa izvođenjem nastave veoma zamara i iscrpljuje naš nastavni kadar. Sa druge strane, svi anketirani nastavnici su pohađali jedan ili više on lajn stručnih obuka, a 40% nastavnika stečena znanja sa on lajn obuka redovno primenjuje u svojoj praksi.Dakle, nastavnici su svesni potrebe da se stručno usavršavaju i u vreme kada je to jedino moguće na daljinu, te su dosta se angažovani  i na ovom planu.

Najčešće dileme naših nastavnika tokom nastave na daljinu su kako da učenike objektivno ocene, da li su učenici razumeli gradivo i da li će tehnički uslovi-internet veza kako nastavnika,tako i svih učenika biti dobri, bez prekida slike ili zvuka.

Iako su saradnju sa roditeljima ocenili kao veoma dobru, procenjuju i da je kontrola roditelja tokom on lajn nastave slabija, da su učenici slabije motivisani da uče i rade, da opadaju radne navike, a time i kvalitet onoga što učenik zna i ume, da se računari i računarska oprema uglavnom koriste za zabavu i druženje , a manje za učenje, te da nastava na daljinu nije dobro rešenje na duge staze, već samo kao prelazno rešenje u vanrednim okolnostima.

Prostor za unapređenje nastave na daljinu postoji u sledećem:zbog skraćenja časova na 30 minuta povećati efikasnost: boljom organizacijom u smislu dobre pripreme svih materijala i alata za čas (tekstovi, filmovi, prezentacije,slike,grafikoni…); povećati obaveznost nastave brzom i redovnom prozivkom učenika na početku časa i praćenjem prisutnosti tokom časa; kratko proveriti pravila komunikacije sa učenicima (podizanje ruke za reč, uključivanje i isključivanje mikrofona, kamere, prezentovanje urađenih zadataka, kao i pravila bon tona u on lajn okruženju); potrebno je češće aktivirati učenike tokom časa i motivisati ih da se jave za reč, čime bi se olakšalo i ocenjivanje; nastavne sadržaje svesti na ključne, a ostalo individualizovati; na svakom času koristiti opciju kamere zbog bolje interakcije sa učenicima, a bolje proučiti i koristiti i sve druge tehničke mogućnosti koje pruža platforma majkrosoft tims. Društvene mreže svesti na minimum i na taj način komunicirati samo sa učenicima koji nemaju dobre tehničke mogućnosti za praćenje nastave. Izuzetak su učenici koji nemaju nikakvih tehničkih mogućnosti da prate  nastavu na daljinu potem platforme Majkrosoft tims/mit, a to su tri učenika. Njima slati materijale za učenje i domaće zadatke u pisanoj formi i usmeno, putem telefona.

Slavica Stojanov, školski pedagog

 

ODGOVORNOST ZAPOSLENIH 

Zaposleni može da odgovara za:

Lakše povrede radne obaveze utvrđene Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih;

Teže povrede radne obaveze, propisane Zakonom: